Vedtægter

Vedtægter af : Dec  10, 2014

Foreningens navn

 • §1

  Foreningens navn er Frieser Øst.

  Dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse.

  Foreningen er en lokalafdeling der støtter op om Dansk Frieser Forbund.

 • §2

  Foreningens formål er at højne aktivitetsniveauet blandt Frieserejere og Frieserinteresserede øst for Storebælt og være med til at sikre, at nye frieserinteresserede kan få de nødvendige informationer før evt. anskaffelse af en frieser.

 • §3

  Enhver der vil medvirke til at fremme foreningens mål, kan opdages som medlem. Heste der repræsentere Frieser Øst ved arrangementer som showopvisning, stævne og dyrskue skal være registreret under det Hollandske Frieserforbund,” Het Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek/ KFPS.

 • §4

  Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Indstillingen fra bestyrelsen skal foreligge.

 • §5

  Generalforsamlingen afholdes hvert år i november måned.

  Generalforsamlingen behandler følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.

  2. Formandens beretning.

  3. Regnskab fremlægges af kassereren.

  4. Fastsættelse af kontingent.

  5. Indkomne forslag.

  6. Valg til bestyrelsen.

  7. Valg af revisor og suppleanter.

  8. Eventuelt.

  Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen og jf. § 9. Valg til bestyrelsen skal ske skriftligt.

  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretæren i hænde senest 14 dage før mødet.

  Ved de øvrige punkter finder skriftlig afstemning sted, når mindst 1/10 af de fremmødte forlanger det, eller hvis bestyrelsen bestemmer det.

 • §6

  Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmers stemmer.

 • §7

  Alle medlemmer der ikke er i kontingentrestance har adgang til generalforsamlingen. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

 • §8

  Indkaldelsen til generalforsamlingen sendes pr. mail, nyhedsbrev eller annonce via hjemmeside til alle medlemmer med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne indsender en skriftlig erklæring herom til formanden og samtidig indsender en redegørelse om de sager, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 3 uger efter begæring herom er modtaget.

 • §9

  Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

  Bestyrelsen konstituerer sig selv, jvf. dog §5.

  I tilfælde af formandens forfald, indtræder næstformanden som formand indtil næste generalforsamling.

  Valg gælder for 2 år. Bestyrelsesmedlemmerne afgår efter tur, således 3 medlemmer afgår i lige år, 2 medlemmer afgår i ulige år. Genvalg kan finde sted.

  Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer, ved afgang i årets løb og efter at suppleanter er tiltrådt, bliver mindre end 3, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

  Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed og varetager dens anliggender, herunder dens formue. Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen af medhjælp til varetagelse af foreningens forpligtelser.

  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, hvor iblandt formand eller næstformand er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme den afgørende og ved dennes fravær, er næstformand­ens stemme den afgørende.

  Der afholdes møde, så ofte formanden eller 3 medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt.

  Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.

 • §10

  Foreningens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september. Regnskabet skal føres i en let og overskuelig form og skal foreligge i revideret form på den ordinære generalforsamling. Kassereren fører en kassebog og en medlemsliste.

  Sekretæren fører en forhandlingsprotokol.

 • §11

  Foreningen kan ikke opløses, så længe mindst fem medlemmer gør fordring på dens beståen. Skulle den blive opløst, tilfalder dens ejendele og kapital til Dansk Frieserforbund.

Vil du vide mere om os ?

Kontakt webdesigner

Social

 • ©websome. eBiss ApS - All rights reserved.

Gå til top