2014

Ordinær generalforsamling

i foreningen Frieser Øst den 23. november 2014 kl. 15.00,

på Vrangstrupvej 88, Vrangstrup, 4171 Glumsø.


Tilstede er: Stig, Lisbeth, Jette, Sara, Gitte B, Lone og Sidsel.

Dagsorden:


1.Valg af dirigent og stemmetæller.

-Dirigent: Jette


2.Formandens beretning.


-Starten var lidt turbulent, men da vi fik arbejdsro, kom den nye bestyrelse bedre i gang. Bedre samarbejde ved DFF og Frieser Sjælland. Vi har afholdt 2 stævner, som har gået godt. Vi har prøvet at arrangere andre arrangementer, men dette har der ikke været nok tilmeldte til. Showhold har deltaget både til Storehestedag og Roskilde Dyrskue. Dog har der været manglende opbakning til de show der har været ud over de to ovenstående. Dog har vi allerede nye ryttere, som ønsker at deltage i 2015. Formanden og næstformanden har været til møde mellem DFF og lokalforeningerne. Dette møde gik rigtig godt, vi fik afstemt forventningerne til hinanden med foreningerne. Der var opbakning fra alle til alle. DFF ønsker at afholde et Frieser weekend stævne, hvor alle lokalforeninger var med, et slags DM, både i show, dressur og kørsel. Dette har været et rigtig positivt år, samt god økonomi. Vi har været nye samarbejdes partner og nye bekendtskaber.  Fremtiden for Frieser Øst, ser lysere ud.


3.Godkendelse af regnskab.

-Kassereren fremlægger regnskabet.

-Regnskabet er godkendt.


4.Fastsættelse af kontingent for 2015.

-Fastsættelse af kontingent bliver samme pris, altså 150 kr. for 2015 1/10 2014 – 31/9 2015

-Fra den 1/10 2015 – 31/9 2016 bliver kontingent 125 kr.


5.Indkomne forslag. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen

-Bestyrelsen har kommet tre vedtægtsændringer.

-Forslag 1: Ændre §8 – se bilag 1. – Godkendt.

-Forslag 2: ændre §9 – se bilag 1. – Bliver ændret til 5 bestyrelses medlemmer og 2 suppleanter. Dette blev godkendt.

-Forslag 3: ændre §11 – se bilag 1. - Godkendt


6.Valg af bestyrelsen – På valg er: Stig (ønsker genvalg), Gitte (ønsker genvalg), Jette (ønsker ikke genvalg).

-Medlem af bestyrelsen: Stig, Gitte, Sara, Sidsel, Lisbeth


7.Valg af 2 suppleanter.

-Valg af suppleant: Jette (første suppleant) og Marlene Mortensen (anden suppleant).


8.Valg af revisor og – suppleant.

-Vi vælger en ekstern revisor.


9.Evt.

-Kassereren fortæller om regnskabet fra showholdet. 

Takker af for god ro og orden kl. 16:00


BILAG:

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer til §8 samt §9 til generalforsamling i Frieser Øst 23/11 2014

Nuværende vedtægters ordlyd:

§8

Indkaldelsen til generalforsamlingen sendes pr. mail, nyhedsbrev og annonce via hjemmeside til alle medlemmer med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne indsender en skriftlig erklæring herom til formanden, og samtidig indsender en redegørelse om de sager der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 3 uger efter, begæring herom er modtaget.

§9

Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, jvf. dog §5.

I tilfælde af formandens forfald, indtræder næstformanden som formand indtil næste generalforsamling.

Valg gælder for 2 år. Bestyrelsesmedlemmerne afgår efter tur, således 4 medlemmer afgår i lige år, 3 medlemmer afgår i ulige år. - Genvalg kan finde sted.

Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer, ved afgang i årets løb og efter at suppleanter er tiltrådt, bliver mindre end 4, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed og varetager dens anliggender, herunder dens formue. Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen af medhjælp til varetagelse af foreningens forpligtelser.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer, hvor iblandt formand eller næstformand er til stede. Der afholdes møde, så ofte formanden eller 3 medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt. Ved stemmelighed er formandens, i dennes forfald næstformandens – stemme den afgørende.


Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring:

Forslag 1:

§8

Indkaldelsen til generalforsamlingen sendes pr. mail, nyhedsbrev eller annonce via hjemmeside til alle medlemmer med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne indsender en skriftlig erklæring herom til formanden og samtidig indsender en redegørelse om de sager, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 3 uger efter begæring herom er modtaget.

Kommentar: Der har indsneget sig en grammatisk fejl i teksten, derfor bør ”og” udskiftes med ”eller”, da det aldrig har været meningen, at alle 3 annonceringsmetoder skulle anvendes.

Forslag 2:

§9

Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, jvf. dog §5.

I tilfælde af formandens forfald, indtræder næstformanden som formand indtil næste generalforsamling.

Valg gælder for 2 år. Bestyrelsesmedlemmerne afgår efter tur, således 3 medlemmer afgår i lige år, 2 medlemmer afgår i ulige år. -Genvalg kan finde sted.

Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer, ved afgang i årets løb og efter at suppleanter er tiltrådt, bliver mindre end 3, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed og varetager dens anliggender, herunder dens formue. Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen af medhjælp til varetagelse af foreningens forpligtelser.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, hvor iblandt formand eller næstformand er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme den afgørende og ved dennes fravær, er næstformand-ens stemme den afgørende.

Der afholdes møde, så ofte formanden eller 3 medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.


Kommentar: Det er svært at samle 9 bestyrelsesmedlemmer (inklusive 2 suppleanter), hvilket gør at Frieser Øst har problemer med sin eksistens med det nuværende krav til antallet af bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen foreslår derfor at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer til 7 (inklusive 2 suppleanter.

Forslag 2 trækkes dog tilbage, hvis der gives tilsagn fra mindst 9 kandidater ved fremmødte generalforsamling om at opstille, inden dagsordenens punk 5 ”Valg til bestyrelsen” finder sted.